Våtmarksinventering i Svartedalen 2022. Projektperiod 2022-01-01 – 2024-12-24

Klimatnytta och biologisk mångfald:

Dikade torvmarker släpper ofta ut mycket växthusgaser. På en hektar dikad, bördig torvmark kan nettoutsläppen motsvara förbränning av 8 kubikmeter olja per år.

Förutom att återvätningen ger stor klimatnytta är det också en åtgärd som gynnar den biologiska mångfalden. Många groddjur, fåglar och kärlväxter kan öka i omfattning om vi återställer markerna till de sumpskogar de en gång var.

Projektledare är sportfiskarna, i samarbete med Naturskyddsföreningen, Länsstyrelsen, kommunerna, Västkuststiftelsen

Under 2022 har 179 våtmarker besökts, 38 dikade, 7 dämda, 13 svårbedömda. Av totalt skall 1450.