Hålt

2021-12-11

2021-06-16 DOM

2021-03-20

2021-01-12

Rädda Svartedalen har överklagat flera planerade skogsavverkningar i skyddsvärd skog i Hålt

f.d. kronopark i Stenungsund! Mark- och miljödomstolen har tills vidare stoppat avverkningarna med hänvisning till artskyddet för tjäder och fler andra arter och deras livsmiljöer. Vi har också begärt att de värdefullaste delarna skall få reservatskydd och utses som Natura 2000- område, ett ärende som ligger hos regeringen för avgörande. Området har ägts av Sveaskog, men nyligen sålts ut på privata marknaden

Sveaskog – ett bolag som här gett profiten ett ansikte

Häromdagen kunde man läsa att det statliga skogsbolaget Sveaskog skulle ”pausa” skogsavverkningen i Maskaure Samebys renbetesmarker i Arjeplog. Det låter väldigt ansvarsfullt, men sanningen är att skogen skulle ha tagits ned om inte samer och naturvårdare slagit larm. Sveaskog är inte mycket bättre på andra håll. Här i Västsverige håller de på och säljer ut de sista av statens kronoparker. En av dem är Hålt i Svartedalen med fina tjädermarker och spelande tjäder och orrspelplats, järpe och andra särskilt skyddsvärda fågel- och växtarter, mossor och lavar. Här finns 120 – årig tallskog och 130-årig blandskog och Sveaskog hade avsatt en väldigt stor del av den produktiva skogsmarken som frivilligt skydd väl medvetna om naturvärdena i området. Strax innan försäljningen av kronoparken, 2018, tog bolaget bort större delen av skyddet. Det är tydligen så Sveaskogs s.k. skydd fungerar, dvs det flyttas över till något annat område när det är avverknings- eller försäljningsdags. Trots protester från föreningen har Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen lämnat klartecken för skogsavverkningar i Hålt och som redan har påbörjats. Men ytterst är det regeringsmakten som styr och ger direktiv till bolaget och numera verkar varken spelplatser eller nyckelbiotoper gå fria. Det är en penningjakt utan motstycke och i EU är Sverige nästan ”sämst i klassen” vad gäller skogsskyddet med endast ca 3 % skyddad skog nedanför fjällkedjan. Vi ser ett allt intensivare hyggesbruk trots att detta skogsbruk svarar för mer koldioxidutsläpp än vad alla andra utsläppskällor bidrar tillsammans med per år i landet. Gammelskogen och den biologiska mångfalden trängs allt mer undan trots vackra målbilder från statsmakten om motsatsen. Det visar Sveaskogs agerande. Om regeringens skogsutredning som blev klar i dagarna skulle gå igenom försämras skyddet av våra skogar ännu högre grad. och bl.a. kommer nyckelbiotoperna att försvinna.. Det behövs protester och det är bråttom med en kursändring. Sveaskog behöver nog en helt annan och mer ansvarstagande och miljömedveten ledning för att sköta våra gemensamt ägda skog

Förslag till skydd av Hålts naturvärden

Hemställan om skydd av f.d. kronoparken Hålt i Spekeröd i Svartedalen genom att bilda naturreservat eller intrångsersättning för delar av området

Länsstyrelsen hemställan om Natura 2000 och naturreservat för Hålt 2020-… – kopia

Begäran om att Sveaskog avvaktar med utförsäljning av f.d. kronoparken Hålt i Spekeröd för inventering och utredning om skydd av området genom naturreservat.

Länsstyrelsen hemställan om Natura 2000 och naturreservat för Hålt 2020-…

Hemställan om att peka ut f.d. kronoparken Hålt i Spekeröd i Svartedalen till Natura 2000 – område och bilda naturreservat i området

Naturvärdesberdömningar och inventeringar Hålt bilaga 1 2020-09-10 – kopia

Naturvärdesberdömningar och inventeringar, Hålt. Bil.nr. 1
Skogsinventering i Svartedalen. Noteringar och naturvärdesbedömningar i fd kronoparken Hålt. MN Naturdokumenta 2001

Naturvärdesberdömningar och inventeringar Hålt bilaga 1 2020-09-10

Begäran om att Sveaskog avvaktar med utförsäljning av f.d. kronoparken Hålt i Spekeröd för inventering och utredning om skydd av området genom naturreservat.

Rädda Svartedalen- ang försäljn av Hålt el Brattås 2018-06-28 – kopia

Begäran om att Sveaskog avvaktar med utförsäljning av f.d. kronoparken Hålt i Spekeröd för inventering och utredning om skydd av området genom naturreservat.

Svar_begäran om skydd av Hålt Svartedalen 2020

Begäran om att f.d. kronoparken Hålt i Svartedalen ska skyddas som naturreservat samt pekas ut som Natura 2000-område

RSV remissynpunkter på husbehovstäkt i Hålt till Lnst 2020-11-01 rev

Synpunkter på anläggande av bergtäkt för husbehov på Mjällby 1:1 i Stenungsunds kommun, remiss till Länsstyrelsen från Föreningen Rädda Svartedalens Vildmark.
Dnr.525-42610-2020, berör även dnr. 42645-2020.

RSV överklagan av Skogsstyrelsens samrådsbeslut till Miljödomstolen 2020…

Överklagan av Skogsstyrelsens samrådsbeslut 2020-10-13 (A36339-2020) samt 2020-10-27 (A36315-2020 och A36337-2020) ang. avverkningsanmälningar på fastigheten Mällby 1:1 i Svartedalen i Stenungsunds kommun till Mark och Miljödomstolen i Vänersborg

RSV överklagan av Skogsstyrelsens samrådsbeslut till Miljödomstolen 2020-11-10 (2)

Begäran om att Sveaskog avvaktar med utförsäljning av f.d. kronoparken Hålt i Spekeröd för inventering och utredning om skydd av området genom naturreservat.Karta över Hålt 2020-08-19Nyligen avverkad skog i Hålt. Inga högstubbar eller träd kvarlämnadeEtt annat kalhygge i Hålt. Inga träd eller högstubbar kvar.Spillning finns på flera ställen i tallskogsbeståndenGammal bruksväg genom Hålt till Stora och Lilla Bjurevatten. Här kan mGammal nästan 120 årig tallskog, där spelande tjäder observeratsDet finns gott om tjäderspillning i tallskogsbestånden.

VÄLKOMMEN TILL DEN SVENSKA SKOGEN

“Det finns inga kalhyggen i Sverige längre” – Herman Sundqvist, Generaldirektör, Skogsstyrelsen

“Alla områden med högre naturvärden, all död ved och alla naturvärdesträd lämnas” – anonym ‘miljö- och naturvårdsspecialist’ på Sveaskog

VI HAR ALLA HÖRT LÖGNERNA.

VI HAR ALLA SETT HYGGENA.

Våra sista naturskogar fälls nu i en rasande takt, samtidigt som vi får höra att “det inte finns några kalhyggen i Sverige”, att “vi har aldrig haft så mycket skog som nu” eller att “skogsbruk med kalhyggen är nödvändigt för klimatets skull”.

LÄS MER PÅ  SKOGSMISSBRUKET.ORG

Svartedals området. Bil.nr.3 

Svartedals området , naturreservat och natura 2000. Bilaga 3
EU – fåglar och skogsbruk i Svartedalens natura 2000 område. MN Naturdokumenta 2010

Vänersborgs TR M 4942-20 Slutligt beslut (ej särskilt uppsatt) 2020-11-2…

RÄTTEN
Rådmannen Göran Stenman (tillika protokollförare) och tekniska rådet Joen Morales

Hålt (tidigare kronopark i Svartedalen), Mällby 1:1. Sveaskog avsättningar mm.
> nu privat med avverkningar.

Svartedals området. Bil.nr.3 

Svartedals området , naturreservat och natura 2000. Bilaga 3
EU – fåglar och skogsbruk i Svartedalens natura 2000 område. MN Naturdokumenta 2010

Vänersborgs TR M 4942-20 Slutligt beslut (ej särskilt uppsatt) 2020-11-2…

RÄTTEN
Rådmannen Göran Stenman (tillika protokollförare) och tekniska rådet Joen Morales

Hålt (tidigare kronopark i Svartedalen), Mällby 1:1. Sveaskog avsättningar mm.
> nu privat med avverkningar.

Sammanställning av skogen och dess fördelning Hålt Bil nr 2

Material från förre skogsägare Sveaskog. November. 2013
Nedan visas en bild över krp Hålt. Rött=naturvårdsskog (NO), grått= bergimpediment, orange=myrimpediment. Sveaskog brukar inte impedimenten någonstans. Hela området i NV där ni sett mycket tjäder är alltså inte aktuellt för skogsbruk. Bara ofärgade ytor används för skogsbruk, och de kan ju ha ganska varierande ålder så åtgärderna kommer inte samtidigt.