i datumordning 

 

2023-10-12

Bakgrund Sportfiskarna beviljades LOVA-medel under 2022 för våtmarksinventering i Svartedalen norr om Göteborg där Naturskyddsföreningen också är medfinansiär. Syftet med det projektet är att inventera alla våtmarker (1415 st) i skogsområdet Svartedalen. Målet med projektet är att ha bra underlag inför framtida våtmarksåtgärder. Samma upplägg har gjorts tidigare i både Göteborg och Risveden.

2023-04-26

Ang. planerade avverkningar, avverkningsanmälningar, A33496-2021, A33493-2021,
mfl i Natura 2000 för Svartedalen, ärende 529-52819-2021 till Skogsstyrelsen, från
skogsägaren Helen Benjaminsson, begäran om MKB och utökad hänsyn av Föreningen
Rädda Svartedalens Vildmark

2023-04-25

I det bifogade dokumentet finner ni Skogsstyrelsens bemötande och svar på de förslag och frågor som framfördes i er skrivelse som inkom till oss via e-post den 19 januari 2023. Bifogat är också den inkomna skrivelsen.

2022-02-24

PROTOKOLL SVARTEDALSRÅDET 24/2 2022

2021-11-30

Avverkningar i Svartedalens Natura 2000 område, påverkan på utpekade arter och vattenskyddsområdet

2021-07-06

Beslut om att inga ytterliga tillsynsåtgärder kommer att vidtas(18118378)

Tillsyn av kulvertering av bäck inom fastigheten Mällby 1:1 i
Stenungsunds kommun

2021-06-16

Brev från Vänersborgs tingsrätt i M 4942-20  DOM

Anmälan om avverkning på fastigheten Mällby 1:1 i Stenungsunds kommun

2021-04-22

Regeringsbeslut i ärende M2020 01800

Regeringsbeslut i ärende M2020 01800 Bilaga

2020-12-15

– Rädda Svartedalen har överklagat flera planerade skogsavverkningar i skyddsvärd skog i Hålt f.d. kronopark i Stenungsund!

– Sveaskog – ett bolag som här gett profiten ett ansikte

2020-09-22
 1. Brev till Sveaskogs styrelse 2020 09 10

 2.  Länsstyrelsen hemställan om Natura 2000 och naturreservat för Hålt 2020-09-10

 3.  Naturvärdesberdömningar och inventeringar Hålt bilaga 1 2020-09-10

 4.  Sammanställning av skogen och dess fördelning Hålt Bil nr 2

 5.  Skogsstyrelsen angående avverkningsanmälan, Hålt, Svartedalen

 6.  Svartedals området. Bil.nr.3

2020-08-23

Rödlistat, Hålt!

Rödlistade kärlväxter, Hålt 01

Rödlistade kärlväxter, Hålt 02

2020-06-28

Planerade avverkningar i fd Sveaskogs Hålt (tidigare kronopark i Svartedalen), Mällby 1:1. Sveaskog avsättningar mm. -> nu privat med avverkningar.

2020-03-12

Ett föredrag om skogsfåglar från årsmöte 2020-03-09

2020-03-09
2020-01
 • Avverkningskoll.se: http://avverkningskoll.se/karta2.php?id=14.15
  Där kan man trycka på ”karta” i övre raden och därefter välja kommun från rullista.
  Man kan även beställa bevakning och få nyinkomna avverkningsanmälningar mailade till sig automatiskt i en eller flera kommuner.
 • Skogskartan: Skogsdata!
  Här väljer man det län man vill se. Ortofoto. Zoomar man in tillräckligt syns även nyckelbiotoper och naturvärden. Välj den tidsperiod som skall visas på kartan i rullista i övre kanten på ortofotot, Klickar man på en anmälan på kartan kommer info om beteckning, areal mm fram. 2019-11-17
Yttrande över registrering av nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar
2019-11-17
Åkulla SNF UTSKRIFT  2019 10 12
2019-10-13
Kompletterande rapporter, brochyrer mm till Skogsseminarie okt. 2019.
2019-10-13
Rädda Svartedalens vildmark Presentation PPT till Skogsseminarie okt. 2019

2019-06-03
Externt klagomål gruppmedlem Våge Svensson, Svartedalen
2018-10-22
Klagomål samråd Svartedalen, Våge Svensson/Södra Skog
2019-05-17
Överklagan till DNVGL
2019-02-05
Rädda Svartedalen verksamhetsberättelse 2018  2019-02-04 stig (1)
2019-01-06
Klargörande av DNVGLs bedömning av klagomålen utg1 Behov av kompletteringar och klargörande av DNVGL:s bedömning av klagomålen från föreningen ”Rädda Svartedalens Vildmark”.
2018-12-07
Samråd om skogsbruksåtgärder
2018-11-01
Begäran om att avvakta genomförandet av planerade avverkningarna tills inventering, samråd och utredning om skydd av bl.a. nyckelbiotoper med anledning av 16 nya 2018
Angående begäran att inventera och utreda skydd för f d kronoparken Hålt i Stenungsunds kommun
2018-10-02
Beslut FSC Klagomål samråd Södra VågeSvensson 2018-10-02
Fula gallringar
2018-09-13
Ang begäran om skydd för fd kronoparken Hålt 2018-09-13
2018-07-28
Begäran om att Sveaskog avvaktar med utförsäljning av f.d. kronoparken Hålt i Spekeröd för inventering och utredning om skydd av området genom naturreservat.
Begäran om att avvakta genomförandet av planerade avverkningarna tills inventering, samråd och utredning om skydd av bl.a. nyckelbiotoper med anledning av 16 nya 2018 (för oss kända) avverkningsanmälningar
2018-07-04
Begäran om samråd angående avverkningar i Svartedalen 4 juli
Begäran om att Sveaskog avvaktar med utförsäljning av f.d. kronoparken Hålt i Spekeröd för inventering och utredning om skydd av området genom naturreservat.
2018-06-28
Rädda Svartedalen- ang försäljn av Hålt el Brattås 2018-06-28
2018-02-20
Anteckningar från Svartedalsrådet 2018-02-20
2018-02-02
Rädda Svartedalens Vildmark aktuella frågor jan-Feb 2018
2018-01-22
skogsbruksplan-halt.pdf
2017-11-11
Remissyttrande över uppdatering av bevarandeplaner för Natura 2000-områdena SE0520166, Svartedalens naturskogar och SE520142, Svartedalen.
2017-09-18
Förslag på uppdaterade bevarandeplaner för Natura 2000-områden
Länsstyrelsen har uppdrag att uppdatera bevarandeplanerna till länets Natura 2000-områden. Uppdraget kommer att pågå till och med december. Idag läggs ytterligare bevarandeplaner upp på hemsidan för synpunkter.
2017-02
Samråd om gallring och föryngringsavverkning inom Svartedalen 1:23
2017-
Gallring  2017 Svartedalen 1:23 Södra området, Grandalen, Bokedalen, Springebacken, Tvängen
2016-11
Skogsåtgärder inom Svartedalen i Kungälvs kommun Beslut


Klagomål Svartedalen Bakgrund Klagomålet rör ett antal punkter där den klagande anser att fastighetsägaren samt Skogssällskapet ej har tagit hänsyn till den klagandes synpunkter eller följt gällande FSC standard. Efter en första kontakt så har synpunkterna sammanfattats i fyra punkter.


Fortsatta avverkningar, skador på natur- och friluftsvärden, upplevelsevärden, anordningar och kulturobjekt i Svartedalen, markägare Våge Svensson


Överklagan av Länsstyrelsens beslut 2016-09-20, Dnr 515-9347-2016, till Mark- och Miljödomstolen ang. Skogsåtgärder inom Svartedalen i Kungälvs kommun, utvecklad talan, Föreningen Rädda Svartedalens Vildmark


Exempel på avverkningar i strid med miljöbalkens hänsynsregler och enligt angiven


hänsyn i skogsägarens avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen.
2016-10-21
Överklagan av Länsstyrelsens beslut 2016-09-20, Dnr 515-9347-2016, till Mark- och Miljödomstolen ang. Skogsåtgärder inom Svartedalen i Kungälvs kommun, utvecklad talan, Föreningen Rädda Svartedalens Vildmark
2016-10-17
BILAGA 3 Exempel på avverkningar i strid med miljöbalkens hänsynsregler och enligt angiven


hänsyn i skogsägarens avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen.
2016-10-
Rädda Svartedalens Vildmark följer upp skogsbruket och de många avverkningar som har skett under de senaste två åren. Vi är kritiska både mot FSC och de skogsbruk som har bedrivits av Skogssällskapet för markägaren i naturreservatet och i Natura 2000-området..
2016-0226 Klagomål Svartedalen
2016-9347 Svartedalen skogsbruk avskrivning
RSV bearb till FSC och Södra 2016-03-30
Rädda Svartedalens Vildmark överklagan av Länsstyrelsebeslut utvecklad talan 2016-10-21
Överklagan till Miljödomstolen 2016-10 -17 BILAGA 3
2016-09-28
”Vindkraftprojekt Dalen” i Svartedalen  Information till dig som är närboende


Vindkraftsindustrin hotar förstöra den ”Svenska pärlan” SVARTEDALEN


Protestbrev till kommunen.pdf


Naturskyddsföreningen i Kungälv och Rädda Svartedalens Vildmark vill ge följande synpunkter på anmälan om miljöfarlig verksamhet samt bygglov för 2 vindkraftverk i Dalen, fastigheten Rönning 1:1.
2016-09-20
Skogsåtgärder inom Svartedalen i Kungälvs kommun
2016-09-
VIKTIGT! Två vindkraftverk i Dalen i Svartedalen!
Kungörelse om att Kungälvs Energi söker tillstånd för miljöfarlig verksamhet och bygglov för två vindkraftverk i Dalen i Svartedalen har gått ut.
Alla handlingar finns att läsa på kundcenter eller digitalt på Kungälvs kommuns hemsida. www.kungalv.se/vindkraftdalen


Handläggarna på Miljö- och bygglovsenheten vill ha dina synpunkter senast 28 september:
Adress: Kungälvs kommun, Samhällsbyggnad, Stadshuset, 442 81 Kungälv eller mejla kommun@kungalv.se
Märk dokumenten med TMN-2014-295 och MOBMN-2014-449
 
Skriv gärna med egna ord vad ni tycker. Det behöver inte vara mycket. Fakta och argument finns i bifogade dokument.


Bevara Svartedalen
Protestbrev till kommunen
Följebrev
Remissvar 2016-09-28
2016-06-
Olof Pehrsson avled i Tjuvkil den 14 juni i år. Han var född 1924 och blev 91 år gammal. Olof hade en lång karriär bakom sig, först som folkskollärare och därefter som docent och forskare vid Zoologiska institutionen vid Göteborgs universitet. Hans specialitet var främst fågelforskning och han var verksam upp i hög ålder. Olof blev en av Sveriges ledande våtmarksexperter med inriktning framför allt på vadarfåglar.
Läs mer här.
2016-03-30
Fortsatta avverkningar, skador på natur- och friluftsvärden, upplevelsevärden, anordningar och kulturobjekt i Svartedalen, markägare Våge Svensson
2016-03-04
Här kommer svar från FSC på vår anmälan om överträdelse av FSC:s regelverk  (inom Våge Svensons skogsbruksområdet)
Anmälan om avverkning_2014-01-21
Klagomål till FSC 2015-10-13 skogsbruk slut
Svar från FSC 2016-02-26
RSV skrivelse Våge Skogssällsk 2015-06-16
RSV synpunkter på ny Skogsbruksplan
Avverkning i bäckravin
Avverkning A68398-2014 4
FSC svars bearbetat Stig och Kåre 2016-01-28
2016-02-22
Klagomål Svartedalen
2015-11-03
Remissyttrande över förslag om ändring i naturreservatet Svartedalens natur- och friluftsområde i Kungälvs, Stenungsunds och Lilla Edets kommuner, 2015-09-23, Dnr 511-4899-2015
Svartedalen Analys Skogsbruk MN ND 2015.pdf
2015-10-13
Klagomål på tillämpningen av FSC:s skogsbruksstandard
2015-06-16
Betr. skogsbruksplanen och förslag på utvecklingsmöjligheter i Svartedalens naturreservat
2015-02-12
RSV synpunkter på ny Skogsbruksplan
Här kommer vår skrivelse till Våge Svensson och Skogssällskapet med synpunkter på arbetet med den nya skogsbruksplanen och några förslag på projekt i skogsbruksområdet. Michael Nilsson har bidragit med underlaget samt kartor enligt uppdrag.
Skrivelse
Rädda Svartedalens Vildmark tycker det är positivt att vi har fått möjlighet att lämna synpunkter på en ny kommande skogsbruksplan som omfattar Ert markinnehav i Svartedalens naturreservat.
Karta
2015-01-01
Skogsbruk i Svartedalens naturreservat


Skogsbruk i Svartedalens naturreservat Michael Nilsson 2015 MN Naturdokumenta


Förslag till natur- och landskapsekologisk hänsyn inför en ny skogsbruksplan inom Svartedalens naturreservat
2014-10-13
Beslut om ändring i naturreservatet Svartedalens natur- och friluftsområde
2014-05
Olämplig vindkraftsetablering vid Dalen, Kungälvs kommun, med anledning av förekomst av flera lokaler av hedjohannesört, Hypericum pulcrum, samt häckande trana, Grus grus.
Dalen vindkraftverk skrivelse KN och RSV 2014-04-27
Dalen Hypericum pulchrum mm  NO om St  Rönning (7) Laddas ner som .pdf fil
Slutrapport från fågelinventering i Dalen Laddas ner som .pdf fil
2014-04-15 Inventering Dalen
2013-11-27
Remissvar i sista stund kommer här (svar senast 28 nov). Ett kompletterande svar till Svenska Kraftnät KLICKA HÄR
2013-10-17
Länsstyrelsens svar ang. vår begäran om skydd av f.d. Kronorparken Hålt      Klicka här för  dokumentet
2013-09-01
EU-fåglar och skogsbruk
MN Naturdokumenta
Michael Nilsson
2013-06-19
Begäran om skydd av f.d. kronoparken Hålt i Spekeröd med anledning av avverkningsanmälan av värdefull skog på Brattås 1:1, ägare Sveaskog
Sveaskog har lämnat in en avverkningsanmälan på 6,2 hektar skog på fastigheten Brattås 1:1. Spekeröd Ucklum. Fastigheten ligger inom f.d. kronoparken Hålt i Spekeröd (bilaga 1)
Avverkningsanmälan Anmälan berör ett stort område av naturskogskaraktär med omväxlande hällmarkspartier med äldre tallar med blåbärsris och ljung samt äldre grandominerad blandskog och våtmarker. I öster gränsar området till en djupt nedskuren bäckravin. I Hålt finns västlig taiga och….. Läs mer 
2013-02-05
Betr. skydd av skogsmark och förhöjd hänsynsnivå inom produktionsskogsområdet i Svartedalens naturreservat 


Förslag/analys av framtida inriktning av markanvändningen i Svartedalens naturreservat   Michael Nilsson
2013-02-03
Svenska kraftnät har planer på att bygga en ny kraftledning genom Svartedalen. 
Ett av förslagen går från Västergård via Dala, Ranneberg fram till befintlig 130kV -ledning vid Klarevatten.
Bifogar länken till Svenska kraftnäts hemsida samt Samrådshandlingar.
Det är informationsmöte den 5:e i Lilla Edet.   
RSV yttrande samråd Svenska Kraftnät feb 2013.pdf
Samrådsunderlag_Stenkullen-Skogssater.pdf
RSV skrivelse till SNV (Lnst) ang ytterligare skydd feb 2013
Svartedalen karta avgransning forslag feb 2013
2013-12-04
Vad händer i Svartedalen?
En översiktlig landskapsekologisk analys – öLEA
Denna digra och innehållsrika rapport har sammanställts av MN Naturdokumenta, Michael Nilsson 2010 på uppdrag av Rädda Svartedalens Vildmark. Den finns nu även tillgänglig i digital form på vår hemsida ( se …). Den innehåller alla tänkbara uppgifter om Svartedalens naturreservat, friluftsliv, markägarfrågor, skogshistoria, naturvärden, Natura 2000, tidigare naturinventeringar och rödlistade arter samt hur läget är för särskilt skyddsvärda fågelarter i reservatet. Den belyser även skogsbruket och naturvårdskonflikterna kring avverkningar och skogsbruksplaner. Här redovisas även stiftelsen Skogssällskapets utförsäljning av skogsmarken på den öppna marknaden och vad det inneburit samt framtidsscenarier och förslag på strategi för ett utökat skydd av skogen i Svartedalens naturreservat.  Kåre Ström  Ordförande
 
Läs hela rapporten här, den är uppdelad i tre delar pga filstorleken
Del 1….pdf-fil 3,5Mb
Del 2….pdf-fil 5,3Mb
Del 3….pdf-fil 5,2Mb
Rödlistade arter sidan 41-42
2012-12-
Vad händer i Svartedalen? En översiktlig landskapsekologisk analys – öLEA
Ladda ner
Del 1….pdf-fil 3,5Mb
Del 2….pdf-fil 5,3Mb
Del 3….pdf-fil 5,2Mb
Rödlistade arter sidan 41-42
2012-11-18
Begäran om ändring i skötselplanen och åtgärder efter avverkningar, hyggen och skadade torpruiner i Svartedalens naturreservat och Natura 2000-område
2012-11
RSV  skrivelse om återplantering mm nov 2012
2012-10-17
Rädda Svartedalens Vildmark


Begäran om samråd m.m. angående pågående avverkningar och andra problem i Svartedalens naturreservat och Natura 2000-område….pdf-fil
2012-01
Rädda Svartedalens Vildmark Till alla stödjande föreningar och enskilda medlemmar


RÄDDA SVARTEDALENS VILDMARK         
Verksamhetsberättelse 2011            Verksamhetsberättelse  2011 Omslag


Rädda Svartedalens Vildmark får härmed redovisa följande verksamhetsberättelse för 2011, det fjortonde verksamhetsåret som formellt bildad förening, och med den huvudsakliga uppgiften att tillvarata Svartedalens natur-, kultur- och friluftsvärden inom Svartedalens f.d. kronoparker.


Rädda Svartedalens Vildmark  Skrivelse till Rättsenheten
2011-11-17
PRESSKONFERENS  Torsdag 17/11   Kl. 10.00
Lindesjöns P-plats, Svartedalens naturreservat
Vägbeskrivning: Kör Trollhättevägen från Kungälv och vidare norrut utefter Göta älvs västsida.  .pdf-fil
2011-03
Gårdsjön. Hensbackastiftelsen har svarat och angett att de har ställt sig positiva till en inlösen av området, men Länsstyrelsen har uppgivit att de inte har ekonomiska resurser för detta. Länsstyrelsen har inte lämnat skriftligt svar ännu till oss i frågan.
Hensbackastiftelsen 6 okt.pdf
Länsstyrelsen den 6 okt.pdf
Skogsstyrelsen okt 2010.pdf
Rädda Svartedalen till Lnst om avverkningar 11 nov 2010   
Rädda Svartedalen till Sveaskog 3 nov 2010
2011-01
Skogsägare i Svartedalens naturreservat. Skogssällskapet. Ännu inget svar från rättsenheten, trots påstötning via skrivelser mail och telefon
Rädda Svartedalen rättsenheten ver  13 maj 2009.pdf
Rädda Svartedalen skrivelse till Rättsenh 2010-03-08 (3).pdf
Rättsenheten påminnelseskrivelse 2010-09-12.pdf
2010-11-11
Begäran om att avvakta med skogsbruksåtgärder och planerade avverkningar i Svartedalens naturreservat och Natura 2000-område
2010-11-03
Till Sveaskog Angående begäran om stopp för skogsavverkningar och vidare utförsäljning av f.d. skyddsvärda kronoparker i Svartedalen samt begäran om att vissa av de resterande markområden istället används som bytesmark och att vissa avsätts som tätortsnära naturreservat.   
2010-10-06
Radda Svartedalens Vildmark till Hensbackastiftelsen
Radda Svartedalens Vildmark till Lansstyrelsen 6 okt 2010.pdf
2010-10
Radda Svartedalens Vildmark till Skogsstyrelsen okt 2010.pdf
2010-09-12
Rattsenheten_paminnelseskrivelse_2010-09-12.pdf
2010-04-02
Svensk skogsbruksstandard enligt FSC
2009-12
Till Göteborgs kommun,
Betr. Skogssällskapets utförsäljning av ca 2000 ha av Svartedalens naturreservat och Natura 2000- område; en begäran om att Göteborgs kommun tar sitt ansvar för att förhindra att ett av Göteborgsregionens största och mest attraktiva naturreservat säljs ut på öppna marknaden och hitta en för alla parter godtagbar lösning.
2009-12
Till Lilla Edets kommun, en begäran om att kommunen förvärvar vissa skyddsvärda markområden med stöd av den kommunala förköpslagen
Till Kungälvs kommun, en begäran om att kommunen förvärvar vissa skyddsvärda markområden med stöd av den kommunala förköpslagen
Till Stenungsunds kommun, en begäran om att kommunen förvärvar vissa skyddsvärda markområden med stöd av den kommunala förköpslagen
2009-11
Till Stiftelsen Skogssällskapets styrelse


Försäljning av Stiftelsens innehav i Svartedalen. Naturskyddsföreningen har följt frågan om Svartedalen, dels genom vår representant i stiftelsens styrelse, dels genom lokalt aktiva
2009-10-25
Vi kräver ett stopp för Skogssällskapets utförsäljning av Svartedalens naturreservat och Natura 2000- område!


Angående ny och tidigare okänd kunskap om höga naturvärden och frågan om statligt inköp av mark i samband med Skogssällskapets försäljning


Stiftelsen Skogssällskapets utförsäljning av ca 2000 hektar skogsmark i Svartedalens naturreservat
2009-09-30
Svartedalens naturreservat och Natura 2000-områden:
2009-09-22
Rädda Svartedalens begäran om ett möte med stiftelsen Skogssällskapets styrelse och svar på Ert brev 2009-09-04. 
2009-09-07
Skogssällskapet  Mats JacobssonSkogsförvaltare Skogssällskapet
2009-09-
Övergripande Landskapsekologisk analys av Mikael Nilsson
2009-07-29
Skogssällskapets svar på Er inbjudan  Kåre Ström
2009-05-13
Radda_Svartedalen_rattsenheten_ver_13_maj_2009.pdf
2009-03-08
Radda_Svartedalen_skrivelse_till_Rattsenh_2010-03-08.pdf
2009-
Svartedalens Naturreservat   – En social rikedom värd att utveckla!    Tony göransson
Skogssällskapet styrelsesvar Rädda svartedalen Björn Sprängare Ordförande i Stiftelsen Skogssällskapet
2008-11-20
Skogssällskapet skrivelse 20 nov 2008  Kåre Ström
2008-
Skogsinventering i Svartedalen SVD Rapp MN 5 områden (2)
2007-
Den fortsatta utvecklingen avseende Natura 2000-området Svartedalen SE0520142
Olof Pehrsson
2006-12-11
Naturum i Svartedalen, förslag från föreningen Rädda Svartedalen
2006-
Kompletterande information avseende störande skogsbruksverksamheter i Natura 2000-området Svartedalen SE0520142
Olof Pehrsson  Rädda Svartedalens Vildmark
2005-11-07
Bevarandet av Naturreservatet Svartedalen i egenskap av natur- och friluftsområde samt Natura 2000-område Olof Persson
Kompletterande information avseende störande skogsbruksverksamheter i Natura 2000-området Svartedalen
2005-10-27
Hemställan om Natura 2000-skydd av orrspelsplats mellan Helgesjön och Stendammen i Svartedalen
Kåre Ström  Rädda Svartedalens Vildmark
2005-10-17
Synpunkter på ansökan om tillstånd till fortsatt täktverksamhet på fastigheterna Håltet 1:1 och Torskog 7:1, Lilla Edets kommun 
2005-07-04
Gräsand Olof Persson
2005-03-
Projekt flodkräfta m.m.
Naturens pärlor i Kungälv
2005-01-28
Synpunkter på deltaljplan för Ödsmåls mosse och Södra Rörtången.
2005-


2005-
Från slott till koja i Svartedalens Vildmark  Olof Pehrsson   Rädda Svartedalens Vildmark
2005-
Hed  Olof Pehrsson  Rädda Svartedalens Vildmark
2005-
Efter stormen   Olof Pehrsson,  Rädda Svartedalens Vildmark
2005-
SLU,Svartedalens Naturreservat –en social rikedom värd att utveckla. Instutitionen för skogsskötsel. 2005:8,  konsulthttps://stud.epsilon.slu.se/12742
2005-
Kattfotslav
2005-
Synpunkter på ansökan om tillstånd till fortsatt täktverksamhet på fastigheterna Håltet 1:1 och Torskog 7:1, Lilla Edets Kommun 
Kåre Ström  Rädda Svartedalens Vildmark
2004-08-16
Från slott till koja i Svartedalens vildmark
Projekt för natur- och ekoturism i ett skogsområde som avses utvecklas som upplevelseområde med ostörd natur och med utrymme för hotade växt- och djurarter med bl. a. Natura 2000-status samt med ett bevarande av värden från ett tidigare kulturlandskap
2004-05-06
Kärna reningsverk remiss
Bilaga 1
2004-05
Lysegården Provtagning vid Lysegården och Väla bäck
Mars 2005
2004-
Biotoper för hotade arter, nyckel- och Natura 2000-arter i Svartedalen 
Olof Pehrsson,  Rädda Svartedalens Vildmark
2004-
Förslag till restaurering av ett hedlandskap i Svartedalen, & Bilaga
Olof Pehrsson, Naturskyddsföreningen i Kungälv
2002-09
Blomkålssvamp  Olof Persson
2001-09-30
skrivelse 30.9. 2001 till sveaskog, S.Bleckert   Kronoparken Hålt i Stenungsund, förslag till framtida utveckling av området
2001-
Ljunghedsprojektet i Svartedalen – lägesrapport 1
1998-
Förslag till restaurering av kulturlandskap med ljunghed vid Romelanda Torp, Svartedalen 
Olof Pehrsson & Bertil Jansson, Rädda Svartedalens Vildmark
Restaurering av Ljunghed bilaga 2
1989-
Sällsynta växter i Kungälvstrakten  Harry Andersson
1961-
Torvupptagning