Synpunkter på avverkningsanmälningar som berör Svartedalen 1:23

Bevarandeplan för Natura 2000-området SE0520142 Svartedalen.
Natura 2000-nätverket är en av hörnstenarna i EU:s arbete för att bevara biologisk mångfald. I
fågeldirektivet och habitatdirektivet listas 170 naturtyper och sammanlagt cirka 900 växt- och
djurarter som särskilt värdefulla. 90 av naturtyperna och drygt 100 av djur- och växtarterna i habitatdirektivets bilaga 1 och 2 finns i Sverige. Därtill häckar regelbundet cirka 60 av fågeldirektivets fåglar i
vårt land.

Läs mer

Author: Anders Melin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *