Dag: 1 maj 2023

Ang. planerade avverkningar, avverkningsanmälningar, A33496-2021, A33493-2021,mfl i Natura 2000 för Svartedalen,

Föreningen Rädda Svartedalens Vildmark (Föreningen) har tidigare framfört en radsynpunkter över rubricerade avverkningsanmälningar i Svartedalen till Skogsstyrelsen iNatura 2000-området. Avverkningsanmälningarna,…

Angående skrivelsen om en skoglig åtgärd i ett ädellövsbestånd inom Svartedalens naturreservat

Föreningen Rädda Svartedalens Vildmark har i en skrivelse daterad den 18 januari 2023 inkommit med synpunkter, frågor och förslag kring…